Sustav Usmjeravanja Prometa Elektroničkih Računa
za poslovne korisnike

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja za SUPER usluge

1. PREDMET OPĆIH UVJETA

a. Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja DB informatike d.o.o. i/ili ovlaštenih partnera (u daljnjem tekstu pružatelj usluge) iz Rijeke, Oktavijana Valića 4, za pružanje usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, drugih komplementarnih usluga i dodatnih usluga (u daljnjem tekstu SUPER usluge ili usluge).
b. Predmete usluga, između ostalog, obuhvaćaju: kreiranje, izdavanje, zaprimanje, slanje, pohrana i dugotrajna pohrana elektroničkih računa.
c. Ovi Opći uvjeti ne odnose se na druge usluge koje se u daljnjem tekstu izričito isključene ili je njihovo korištenje uređeno nekim drugim ugovorom između pružatelja usluge i korisnika usluge.
d. Na sve odnose između pružatelja usluge i korisnika usluge koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći zakoni Republike Hrvatske.

2. DEFINICIJE POJMOVA

U smislu ovih Općih uvjeta, svaki od slijedećih pojmova ima sljedeće značenje:
a. Cjenik pružatelja usluge: popis usluga pružatelja usluge i pripadajućih cijena koji su stalno dostupni na web stranicama pružatelja usluge.
b. Specifikacija usluge: sastavni dio cjenika koji uključuje detaljni opis usluge, a stalno je dostupan na web stranicama pružatelja usluge.
c. Naručitelj: pravna osoba koja je izvršila narudžbu usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
d. Pretplatnik: naručitelj koji je sklopio ugovor s pružateljem usluge o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
e. Pretplatnički ugovor: ugovor između pretplatnika i pružatelja usluge o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
f. Dodatne usluge: usluge pružatelja usluge koje po svojoj prirodi dopunjuju neku od usluga iz predmeta ovih Općih uvjeta, a ne mogu se samostalno naručiti (npr. dodatna količina poslanih elektroničkih računa, dodatni prostor za pohranu elektroničkih računa, dodatna dugotrajna pohrana elektroničkih računa itd.).
g. Privremeno isključenje: onemogućavanje pretplatniku korištenja usluge, koje može nastupiti kada se ispune uvjeti za onemogućavanje usluge u skladu s ovim Općim uvjetima ili važećim zakonima.

3. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA

a. Izvršenjem registracije SUPER korisničkog računa naručitelj neopozivo potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta.
b. Ako je naručitelj odabrao korištenje START paketa SUPER usluga (besplatni paket), slanjem Pristupnog obrasca smatra se da je naručitelj sklopio pretplatnički ugovor te postao pretplatnik. Dokaz je primitak ispunjenog i ovjerenog Pristupnog obrasca od strane pružatelja usluge.
c. Ako je naručitelj odabrao korištenje komercijalnog paketa SUPER usluga, pružatelj usluge se obvezuje da će naručitelju poslati službenu ponudu za naručene usluge najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka ispunjenog i ovjerenog Pristupnog obrasca od strane pružatelja usluge. Činom plaćanja te ponude smatra se da je naručitelj sklopio pretplatnički ugovor te postao pretplatnik. Dokaz plaćanja je bankovni izvod pružatelja usluge.
d. Pružatelj usluge zadržava pravo zatražiti od pretplatnika osiguranje za buduće plaćanje usluge. U takvom slučaju, pružatelj usluge će zatražiti od pretplatnika plaćanje pologa u iznosu jednogodišnjeg najma naručene usluge, ili neko drugo odgovarajuće jamstvo.

4. ODBIJANJE NARUDŽBE

a. Pružatelj usluge ima pravo odbiti narudžbu u sljedećim slučajevima:
- ako registracijski obrazac ili narudžba nisu ispravno popunjeni.
- ako naručitelj pružatelju usluge ne pruži eventualne zahtijevane dokaze o identitetu te sve eventualne zahtijevane podatke i/ili dokumente potrebne za sklapanje pretplatničkog ugovora.
- ako je naručitelj maloljetna osoba ili osoba ograničene poslovne sposobnosti ili osoba bez poslovne sposobnosti.
- ako naručitelj, po razumnoj procjeni pružatelja usluge, neće biti u mogućnosti ili nema namjeru uredno izvršavati plaćanja prema pružatelju usluge, a ne dostavi odgovarajuće osiguranje za plaćanje.
- ako postoji sumnja pružatelja usluge da će naručitelj koristiti uslugu za radnje koje nisu dozvoljene zakonima RH i EU te ovim Općim uvjetima.
- u svim drugim slučajevima predviđenim zakonima RH.
b. U slučaju odbijanja narudžbe pružatelj usluge će izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava osim troškova koje je imao pri eventualnoj aktivaciji usluge ako je za razloge odbijanja saznao nakon aktivacije usluge, a najkasnije 3 radna dana nakon primitka podataka potrebnih za povrat (npr. podaci o bankovnom računu naručitelja). Činom povrata smatra se da je pretplatnički ugovor raskinut, a obje strane se odriču bilo kakve druge naknade po bilo kojem osnovu.

5. AKTIVACIJA USLUGE

a. Pružatelj usluge će najkasnije u roku od 2 radna dana od sklapanja pretplatničkog ugovora pustiti u rad besplatnu ili komercijalnu uslugu te dostaviti pretplatniku sve podatke potrebne za samostalno služenje uslugom.
b. Eventualne druge i/ili dodatne naručene usluge pružatelj usluge će isporučiti u rokovima koje će dogovoriti s pretplatnikom, a uzevši u obzir razumne prirodne rokove koji su potrebni za izvršavanje takve eventualne usluge. Pružatelj usluge se obvezuje kontaktirati pretplatnika najkasnije u roku od 2 radna dana od izraženog interesa za drugim ili dodatnim uslugama, a vezano uz dogovor o izvršavanju takve dodatne usluge.

6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE

U svrhu pružanja usluga:
a. Pružatelj usluge se obvezuje izvršavati uslugu na informacijskoj infrastrukturi koja je prethodno podvrgnuta svim potrebnim stručnim testovima. Nadalje, pružatelj usluge će u procesu održavanja instalirati sve dostupne programske nadogradnje i ispravke. Nadalje, pružatelj usluge se obvezuje pratiti tehnološke i pravne novosti vezano uz uslugu za koju je pretplatnik sklopio pretplatnički ugovor s pružateljem usluga, obavještavati pretplatnika o važnim novostima, provoditi testiranja takvih tehnoloških i pravnih novosti te ih implementirati, odnosno usklađivati uslugu s pravnim propisima.
b. Pružatelj usluge se obvezuje da će informacijska infrastruktura na kojoj se usluga izvršava biti dostupna 99,9% vremena, po vremenskom obračunu temeljeno na vremenskom trajanju zakupljene usluge. Dostupnost se mjeri na lokaciji podatkovnog centra, a na dostupnost ne može utjecati kvar kod treće osobe (npr. kod lokalnog pružatelja usluge pristupa Internetu). Za svaki sat nedostupnosti ispod jamčene dostupnosti, pružatelj usluge se obvezuje umanjiti cijenu sljedećeg računa za 1%. Ukoliko bi dostupnost bila manja od 70% vremena, pružatelj usluge se obvezuje umanjiti cijenu sljedećeg računa za 100%. Na takvo umanjenje cijene pretplatnik se dužan pozvati u pisanom obliku, a najkasnije do 10 dana prije isteka trajanja tekuće usluge kako bi je (umanjenje cijene) pružatelj usluge pravovremeno mogao iskazati.
c. Pružatelj usluge se obvezuje da će pretplatniku omogućiti samostalno korištenje informacijske infrastrukture na kojoj se izvršava usluga, a u opsegu potrebnim za pretplatnikovo nesmetano korištenje usluge, po razumnoj procjeni pružatelja usluge. Ova obveza pružatelja usluge može se realizirati na više načina (npr. web aplikacija ili računalni program za instalaciju na korisnikovom računalu), od kojih najmanje jedan način mora biti neovisan o lokalnoj informacijskoj infrastrukturi pretplatnika (npr. web aplikacija). Pojam navedene neovisnosti ne isključuje potrebu za pristupom na Internet i preglednikom jer su navedene potrebe osnovni tehnološki preduvijeti izvršavanja usluge iz predmeta ovih Općih uvjeta i nisu uključene u cijenu i opseg predmeta usluge.
d. Pružatelj usluge se obvezuje omogućiti pretplatniku korištenje odgovarajuće elektroničke vjerodajnice u procesu korištenja uslugom, koja služi za potrebe potvrđivanja elektroničkog identiteta pretplatnika i usklađena je s pozitivnim zakonskim propisima i tehnološkim standardima. Pretplatnik samostalno radi nabavu navedene vjerodajnice kod kvalificiranog pružatelja usluge povjerenja (npr. kod Financijske agencije), a trošak nabave navedene vjerodajnice nije uključen u cijenu usluge iz predmeta ovih Općih uvjeta.
e. U slučaju više sile koja utječe na dostupnost ili kvalitetu usluge, pružatelj usluge će pokušati napraviti sve razumne radnje kako bi usluga što prije bila puštena u rad u punom opsegu. U takvom slučaju, eventualna nedostupnost usluge ne mjeri se kao vrijeme koje utječe na jamčenu dostupnost.
f. Pružatelj usluge se obvezuje omogućiti pretplatniku sustav podrške za sve pretplatničke usluge, vezano uz tehničku problematiku, prodaju ili račune. Podrška se mora moći realizirati na najmanje 2 načina (npr. putem telefona, putem elektroničke pošte, putem mrežnog sustava za podršku itd.).
g. Pružatelj usluge se obvezuje izrađivati sigurnosnu kopiju svih pretplatnikovih podataka s informacijske infrastrukture koja služi za izvršavanje usluge najmanje jednom dnevno te takve kopije pohraniti i čuvati najmanje 2 tjedna unazad.

7. OBVEZE PRETPLATNIKA

Pretplatnik će koristiti uslugu pridržavajući se slijedećih pravila:
a. Pretplatnik je dužan podmirivati račune uredno, u rokovima dospijeća.
b. Pri korištenju usluge, pretplatnik je dužan pridržavati se ovih Općih uvjeta, zakonskih propisa RH i EU, kao i pozitivnih Internet običaja.
c. Pretplatnik snosi potpunu i isključivu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mjera zaštite od neovlaštene uporabe svih informacija, podataka, medijskih zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima pri korištenju usluge.
d. Pretplatnik se obvezuje da pri korištenju usluge neće objavljivati ili na drugi način koristiti bez suglasnosti nositelja odgovarajućeg prava svaki zaštićeni sadržaj (sadržaj zaštićen autorskim pravima i/ili pravima intelektualnog vlasništva).
e. Pretplatnik se obvezuje da pri korištenju usluge neće zloupotrebljavati tehnologije koje su predmet usluge za bilo kakve protuzakonite računalne radnje, kao što su krađe podataka i provaljivanje u tuđe računalne sustave.
f. Pri korištenju usluge, pretplatnik će koristiti odgovarajuću elektroničku vjerodajnicu izdanu na pretplatnika u svrhu usklađenja s pravnim i tehnološkim normama, osim u slučaju opisanim u ovim Uvjetima poslovanja čl. 7. st. g.
g. Ukoliko pretplatnik samostalno odluči ne koristiti uslugu u skladu s ovim Uvjetima poslovanja čl. 7. st. f., prihvaća da se koristi elektronička vjerodajnica izdana na pružatelja usluge. Takav čin neopozivo potvrđuje da je pretplatnik upoznat s mogućnošću da korištenje usluge može biti neusklađeno sa zakonskim propisima te da je takva odluka isključivo i samo njegova odgovornost te ne može biti odgovornost pružatelja usluge po bilo kojoj osnovi.

8. DOPUNA I IZMJENA PRETPLATNIČKOG UGOVORA

a. Ako pretplatnik pisanim putem zatraži dodatnu aktivaciju jedne ili više usluga, smatrat će se da je izvršen zahtjev za dopunom pretplatničkog ugovora. Nakon izvršenog plaćanja takvih dodatno naručenih usluga, smatrat će se da je pretplatnički ugovor dopunjen te automatski stupa na snagu. U takvom slučaju, primjenjivat će se isti rokovi aktivacije usluge kao i kod zasnivanja pretplatničkog ugovora, a računajući od dana dopune pretplatničkog ugovora.
b. Ako pretplatnik pisanim putem zatraži izmjenu jedne ili više usluga, smatrat će se da je izvršen zahtjev za izmjenom pretplatničkog ugovora. Nakon izvršenog plaćanja takvih izmijenjenih usluga, smatrat će se da je pretplatnički ugovor izmijenjen te automatski stupa na snagu. U takvom slučaju, primjenjivat će se isti rokovi aktivacije usluge kao i kod zasnivanja pretplatničkog ugovora, a računajući od dana izmjene pretplatničkog ugovora.
c. Ako pretplatnik iskoristi veće resurse od onih koji su dostupni u njegovom pretplatničkom paketu, smatrat će se da je pisanim putem zatražio izmjenu jedne ili više usluga, odnosno da je izvršen zahtjev za izmjenom pretplatničkog ugovora. Nakon izvršenog plaćanja takvih izmijenjenih usluga, smatrat će se da je pretplatnički ugovor izmijenjen te automatski stupa na snagu. U takvom slučaju, primjenjivat će se isti rokovi aktivacije usluge kao i kod zasnivanja pretplatničkog ugovora, a računajući od dana izmjene pretplatničkog ugovora.

9. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

a. Cijene usluga koje pružatelj usluge naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta određene su važećim javno dostupnim cjenikom. Pružatelj usluge je ovlašten mijenjati cjenik, objaviti ga i učiniti dostupnim u skladu s važećim propisima.
b. Sve cijene iz cjenika odnose se na određeni vremenski najam usluga koji pretplatnik sam bira u procesu narudžbe. Od tog su pravila izuzete cijene eventualnih usluga koje se naplaćuju jednokratno (npr. aktivacija neke od usluga), a takav se slučaj mora specificirati u cjeniku.
c. Kako neke cijene mogu ovisiti o kretanjima na tržištu ili promjeni zakonske regulative, svaka je ponuda važeća najdulje 15 dana. Ukoliko naručitelj ili pretplatnik ne izvrši plaćanje u tom roku, obvezan je zatražiti novu izmijenjenu ponudu. Ukoliko naručitelj ili pretplatnik nije zatražio novu izmijenjenu ponudu ili je plaćanje izvršio po prethodnoj ponudi, a nakon navedenog roka, pružatelj usluge ima pravo obračunati eventualnu razliku u cijeni.
d. Kod produljenja pretplatničkog ugovora, usluge pružatelja usluge u pravilu se naplaćuju na određenoj vremenskoj osnovi unaprijed putem ponude koji pružatelj usluge izdaje pretplatniku. Pretplatniku se izdaje ponuda sa trenutno važećim cijenama na dan izdavanja računa. Na ponudi su specificirane sve usluge i naknade, razdoblje na koje se odnosi ponuda, kao i sve druge stavke u skladu s važećim propisima RH.
e. Pretplatnik je dužan podmiriti cjelokupni iznos ponude do dana dospijeća koji je na prvi dan nakon isteka trenutne plaćene usluge i iskazan je na ponudi. Ukoliko pretplatnik kasni s plaćanjem više od 5 radnih dana od dana dospijeća plaćanja, pružatelj usluge može izvršiti privremeno isključenje. Ukoliko pretplatnik kasni s plaćanjem više od 10 radnih dana od dana dospijeća plaćanja:
- pružatelj usluge može trajno isključiti uslugu, što znači trenutni prekid pretplatničkog ugovora
- pružatelj usluge može aktivirati eventualno jamstvo plaćanja te, nakon kontakta s pretplatnikom, zatražiti novo jamstvo plaćanja umjesto aktiviranog; ili trajno isključiti uslugu nakon isteka zadnjeg dana razdoblja na koje se račun odnosi što znači prekid pretplatničkog ugovora
f. Za kašnjenje u plaćanju od strane pretplatnika, pružatelj usluge ima pravo obračunati zateznu kamatu temeljem važećih propisa.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

a. Prigovori na iznose računa ili ponude te kakvoću pruženih usluga podnose se pružatelju usluge najkasnije u roku od 7 dana od dana izdavanja računa ili ponude, odnosno od dana pružanja usluge na koju se odnosi prigovor na kvalitetu. Ukoliko prigovor na iznos nije podnesen u navedenom roku, smatrat će se da je iznos računa ili ponude prihvaćen. Prigovor na iznos ne utječe na datum dospijeća.
b. Prigovori se podnose isključivo pisanim putem, a moraju sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelje. Pružatelj usluge se obvezuje provesti postupak za utvrđivanje prigovora, donijeti odluku o utemeljenosti prigovora te je proslijediti pretplatniku pisanim putem, najkasnije u roku od 7 dana od podnošenja prigovora.
c. Ukoliko se pokaže da je prigovor na iznos utemeljen, pružatelj usluge će izvršiti povrat spornog dijela najkasnije u roku od 2 radna dana od donošenja odluke o utemeljenosti prigovora.
d. Ukoliko se pokaže da je prigovor na kakvoću pruženih usluga utemeljen, pretplatnik ima pravo na naknadu eventualne štete, osim ako se radi o dostupnosti (čl. 6. st. b. ovih Općih uvjeta) ili je niža razina kvalitete izazvana višom silom (čl. 6. st. e. ovih Općih uvjeta) ili neispravnim rukovanjem tehnologijama iz predmeta usluge.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

a. Pretplatnički ugovor se u pravilu sklapa na najmanje 1 mjesec ili na neki drugi inicijalni vremenski rok koji pretplatnik može sam odabrati u procesu narudžbe usluge. Nakon vremenskog isteka inicijalne usluge, pretplatnički ugovor se automatski produžuje na neodređeno vrijeme, osim u slučajevima opisanim u čl. 9. st. e. ovih Općih uvjeta.
b. Pretplatnik može otkazati pretplatnički ugovor pisanim putem pružatelju usluge, najmanje 15 dana unaprijed. Za vrijeme takvog otkaznog roka, pretplatnik je dužan uredno podmiriti sve dospjele obveze. Pravne posljedice takvog otkaza pretplatničkog ugovora nastupaju danom kad je pružatelj usluge zaprimio pisanu obavijest pretplatnika o otkazu, odnosno danom koji je pretplatnik sam odredio u pisanoj obavijesti kao dan prestanka pretplatničkog ugovora, koji god slučaj nastupi kasnije. U slučaju takvog otkaza pretplatničkog ugovora od strane pretplatnika, pružatelj usluge nije dužan izvršiti povrat eventualnih ranije uplaćenih sredstava.
c. Pružatelj usluge može otkazati pretplatnički ugovor iz razloga utvrđenih ovim Općim uvjetima (čl. 9. st. e.), odnosno u slučaju nepodmirenja dospjelog računa od strane korisnika; kao i ako naknadno ustanovi da su ispunjeni uvjeti za odbijanje narudžbe opisanih u čl. 4. st. a. ovih Općih uvjeta.
d. Pretplatnički ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.
e. U svakom slučaju, pretplatnički ugovor prestaje važiti danom prestanka poslovanja pružatelja usluge.
f. U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa za uslugu koja predstavlja preduvjet za pružanje neke druge usluge, automatski dolazi i do prestanka pretplatničkog odnosa za tu drugu uvjetovanu uslugu, o čemu će pružatelj usluge obavijestiti pretplatnika prilikom raskida pretplatničkog odnosa.
g. Stranke su suglasne sve sporove proizašle konzumacijom pretplatničkog ugovora rješavati mirnim putem, odnosno dogovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan odgovarajući sud RH u Rijeci, osim ako je zakonom ili važećim propisom određeno drugačije.
h. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 10. kolovoza 2019. godine i primjenjuju se na sve pretplatnike. Postojeći pretplatnici koji su sklopili pretplatnički ugovor prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, mogu pisanim putem raskinuti postojeći pretplatnički ugovor bez iti kakve naknade.
i. Pružatelj usluge zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete, uključujući cijene i specifikacije usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta. U takvom slučaju, pružatelj usluge će izvijestiti pretplatnika o izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora.
j. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti svi dotadašnji dokumenti pružatelja usluge vezani uz problematiku koju pokrivaju ovi Opći uvjeti (npr. pravila), osim za postojeće pretplatnike, kako je opisano u ovim Općim uvjetima čl. 11. st. h.